Nhẫn xóc nhạc

Nhẫn xóc nhạc phát ra âm thanh thay thế tiếng nhảy của quân vị. Người cầm cái vẫn xóc nhưng quân vị bên trong không thay đổi